Vi utför läcksök på Fjärrvärme och Dricksvattenledningar

Kvalitetsarbete

Vi vill leverera kvalité på våra tjänster.
Hundägarservice Specialsök vill bidra till att i ett tidigt skede skapa en kvalitetssäkring för läcksökning med hund.
Detta är viktigt då det skapar en säkerhet i att de hundar och förare, var för sig men likaså som ekipage, som marknadsförs för läcksökning håller en hög standard i enighet med branschens krav.
Ett kvalitetssäkringsarbete är nu påbörjat i samarbete med flera stora aktörer och mer information kommer att uppdateras löpande här på hemsida

Vi erbjuder hundsök som ett mycket effektivt arbetssätt för att söka och lokalisera läckor på dricksvattenledningar och fjärrvärmenätet.

Det är både kostnadseffektivt och tidsparande.
De sök vi hittills utfört hos uppdragsgivare har visat sig att hundens markeringar har haft en felmarginal på max 3 m från läckan och de återkopplingar vi fått har visat sig att rören legat på ca 1,8 m under mark på vattenläckor.

Hundsök med Mycket hög träffsäkerhet

Våra hundar är välutbildade och har visat mycket hög träffsäkerhet när det gäller att lokalisera både vattenläckor på det kommunala ledningsnätet och läckor på fjärrvärmenätet. Eftersom hundarna är lärda att söka efter doftbilden av vatten eller fjärrvärme så har de inga problem att söka i störande miljöer i form av ljud etc.

Läckor på Fjärrvärmeledningar

Hunden hittills har visat hög träffsäkerhet på sökta sträckor och markerat i området där läckan konstaterats av personal från företagen som arbetar med läcksökning av fjärrvärme. 
Fjärrvärmeledningarnas djup varierade mellan ca 60 cm – 1 m under mark med olika typer av markförhållanden

Dricksvattenläckor

Hunden har sökt och markerat läckor med hög träffsäkerhet på dricksvatten där djupet varierat mellan 1-3 m under mark med olika typer av markförhållande som sand, lera, grus etc, rören har bestått av material som polyeten, segjärn & PVC . Läckorna har konstaterats och bekräftats av uppdragsgivarna som arbetar med läcksökning.

Det finns många fördelar med att ta hjälp av oss för att söka läckor

  • Ni behöver inte tömma eller tillsätta något ämne i era ledningssystem, utan hunden söker och markerar på vatten som läckt ut i marken.
  • Att ta hjälp av hund som söker vattenläckor är ett oerhört bra komplement till ert övriga arbete, då hundens sök går relativt snabbt i förhållande till att söka manuellt. 
  • Det är miljövänligt, kostnadseffektivt och hunden kan även söka i miljöer med störande ljud.
  • Hunden kan söka och markera de dolda läckorna oavsett material i ledningarna.
  • Vi arbetar de tider kunden har behov, vilket innebär att vi kan söka ledningsnätet under kvällar eller helger, där ni anvisar oss vilka sträckor som ska sökas, därefter meddelar vi ansvarig person var ev. läcka påträffas och ni kan kontrollera området manuellt före ni påbörjar grävning.

Anlita oss för hundsök vid Fjärrvärme och Dricksvattenläckor

Vi erbjuder hundsök för att hitta vattenläckor på dricksvattenledningarna och fjärrvärmeledningar hos alla landets kommuner, förtetag och fastighetsägare som har kommunalt vatten eller fjärrvärme in till fastigheterna.


Välkomna att kontakta oss för en offert
>>>

Har godkänd utbildning för att arbeta på väg

Om oss i Media!

Om oss och läcksök I SVT Nyheter>>>


Dricksvatten – Vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning.

Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 4 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Hur ofta reflekterar du över att vi har rent vatten direkt i kranen? Varje dag när det rinner som det ska? Eller tänker du bara på det vid de få tillfällen då vattnet är avstängt eller kanske när du har varit utomlands och fått köpa flaskvatten eller dricka vatten som smakar klor?

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa.

Den som producerar dricksvatten eller förser konsumenter med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är skadliga för vår hälsa.

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för att vi även i framtiden ska ha bra dricksvatten. 

Det går inte att mäta verkliga läckor. Istället mäts skillnaden mellan det vatten som levereras till dricksvattennäten och vattenförbrukningen hos kunderna. 

De senaste somrarnas torka och vattenbrist har gjort att dricksvattenförsörjningen hamnat i fokus.

Det levereras totalt omkring 856,8 miljoner kubikmeter dricksvatten per år, vilket motsvarar mer än 1 400 fyllda Globen-arenor. 

Om man antar att de verkliga läckorna på knappa 15 procent är jämnt fördelade över hela ledningsnätet är läckaget från det kommunala dricksvattennätet runt 99 miljoner kubikmeter. Det privata nätet svarar för cirka 30 miljoner kubikmeter.

Källa:
Livsmedelsverket
Svenskt vatten

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/fakta-om-utlackage/